Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse 2010: Verksamhetsberättelse 2010 PDF

Aktiviteter under året 2010-01-01 – 12-31

Ordinarie Årsmöte/vårmöte

Den 1 juni höll föreningen ordinarie föreningsstämma på Flädergårdens kaffestuga i Vinslöv. Cirka 55 personer hade slutit upp på stämman. I traditionell ordning började vi med fika. Ordförande Carl von Friesendorff öppnade dagens förhandling och valdes likaledes att leda densamma. Till att justera dagens protokoll  valdes Sven Eriksson, Tegelvägen 20, Lund samt Lennart Linder-Aronson, Köpenhamnsvägen 95, Malmö.

Val av ordförande och styrelseledamöter gjordes som följer:
Till ordförande för föreningen valdes Carl von Friesendorff, Silvåkragården, 240 14 Veberöd (omval). Till ledamöter i styrelsen valdes ; Fredrik Wachtmeister, Möllarps Säteri, 260 23 Kågeröd (omval), Lena Lannerheim, Östentorp 4446, 242 94 Hörby (omval), Roland Olsson, Åkersnäsgatan 1 B, 212 36 Malmö (nyval).

Övriga ledamöter i styrelsen är: Eva Nilsson, Ekastiga, 243 93 Höör, Kjell Nyström, Farhult 8272,  242 96 Hörby, Stig Hermansson, Skogsstyrelsen Region Öst, (utsedd av Skogsstyrelsen) samt Sven Fajersson, Hushållningssällskapet (utsedd av Hushållningssällskapet).


Till förfogande stående hederspriser utdelades.

Pristagare av Skånska Dagbladets Hederspris 2010
Söderåsens Forsgård
Ägare: Ulrika Stengard-Olsson, Söderåsens Forsgård, Kvidinge

Pristagare av Skånes Skogs- och Betesvårdsföreningens hederspris 2010.
Ulf Petersson, Olahus, Stoby

Läs motiveringarna här >>>>

Årsmöte samt utdelning av hederspriser ingick som en del i dagens övriga program.

Skånes Skogs- och Betesvårdsförening arbetar som namnet visar såväl med skogs- som betesfrågor. Dagens tema var ”Vildsvinsskador i skog och på bete!”. Roger Bergström, Skogforsk hade som tema ”Vildsvinsskador i skogen” Han forskar kring frågor om vildsvin. Föredraget visar att skadorna i skogsmark har en begränsad utbredning. Ola Svensson, Länsstyrelsen har som tema ”Vildsvinsskador på betesmarker”. Bilden av vildsvinens framfart på betesmarken skiljer sig väsentligt från motsvarande på skogsmark. Per Ola Andersson, Sjunkaröd berättade om”Vildsvin i hägn och i slakt”. Skånes Skogs- och Betesvårdsföreningen framför ett varmt tack till berörda föredragshållare.

Höstmöte

Måndagen den 22 november höll föreningen möte på Sjöbo Gästis. Dagens tema var: ”Hägna ut och hägna in”.
Stig Hermansson, Skogsstyrelsens distriktschef i Skåne informerade bl.a. om ”Nya möjligheter till stöd för hägnader”. Jonas Bergqvist, Skog Syd, Skogsstyrelsen berättade om ”Erfarenheter av skogshägn”. Vi konstaterar bl.a. att det råder olika förutsättningar mellan olika områden. Vilttrycket och fodertillgången har stor betydelse. Vissa djur är lättare att hägna ut, medan andra, såsom älg och kronhjort är svåra. Höjden på hägnaden har viss betydelse. Pernilla Folkesson, Hushållningssällskapet berättade om ”Hägn på bete och åker”.
Efter en välsmakande lunch på Sjöbo Gästis åkte vi vidare för eftermiddagens övningar. Ola Helmersson, Färs Farmatjänst visade på olika hägn i trakten runt Snogeholm. Vidare studerade vi även hägn på Malmö kommuns marker i Vomb under ledning av Mikael Lang.
Skånes Skogs- och betesvårdsförening framför ett varmt tack till föredragshållare och värdar för dagen.

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft 3 möten. Den 12 januari på Skogsstyrelsens Distriktskontor i Höör. Den 1 juni på Flädergårdens kaffestuga i Vinslöv, styrelsemöte och konstituerande möte samt den 17 augusti på Skogsstyrelsens Distriktskontor i Höör. Antalet medlemmar har under året varit 188 betalande.

Ändring av stadgar har skett under 2010 enligt följande:

Kursiv stil utgår  

Kraftig stil tillkommer.

§ 5

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse bestående av 7 – 9 för två år valda ledamöter. Länets Hushållningssällskap utser…..

§ 6

…….Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 9

Ny punkt i dagordningen för årsmötet tillkommer efter punkt 10:

x. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.

 

Hedersledamöter
F.d. ordförande och länsråd Lennart Linder-Aronson, Köpenhamnsvägen 95, 217 75 Malmö
F.d. länsjägmästare Sven Eriksson, Tegelvägen 20, 227 30 Lund

Styrelsen för Skånes Skogs- och Betesvårdsförening
2011-06-10