Aktiviteter

Föreningen anordnar varje år två heldagsmöten; ett vårmöte och ett höstmöte.

Aktuella skogs- och betesvårdsfrågor står på programmet.

Mötena inleds vanligen med en teoretisk del på förmiddagen
och följs upp av en exkursion under eftermiddagen.
Däremellan intas en gemensam lunch med många tillfällen till nya kontakter.

Årsmöte hålles före juni månads utgång på dag och plats som styrelsen bestämmer.
Varje medlem har en röst