Hederspriser 2019

Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings hederspris 2019

tilldelas

Carl von Frisendorff, Silvåkra, Veberöd

Carl är civilekonom och  jur. kand. och har under sin yrkesverksamma  tid jobbat i SE-Banken. Parallellt med jobbet har han ansvarat för Silvåkragårdens skötsel sedan 1980 när han övertog gården. Carl och hans hustru Elisabeth flyttade till gården 1995.

Carl övertog gården efter sin far Gösta von Frisendorff, Gösta var en känd profil i skogsägarrörelsen i Skåne/Sverige.

Silvåkragården med sin imponerande bostadsbyggnad inköptes av Gösta von Frisendorff  1958. Silvåkra  har under historien flera gånger delats och styckats, senast 1967 när militären utökade Revingefältet  med 65 ha från gården.

Fastighetens storlek är idag 300 ha, där 90 ha består av vatten. Produktiva arealen skog är 170 ha. Arealfördelningen är 50/50 löv /barr, men ser man till virkesförrådet så är det 50 % gran, 20 % tall och 30 % löv.

Silvåkra har drabbats av storm vid flera tillfällen. Stormen Carola 1999 fällde 3 500 kubikmeter där även bokskogen drabbades. På dessa områden finns idag ny ungskog av bokskog med inslag av Sykomorlönn. Långsiktig strategi med skogsskötseln är att bibehålla en trädslagsfördelning på 50 % löv/50 % barr för att få högsta möjliga lönsamhet på gården.

Carl har under lång tid haft förtroendeuppdrag med anknytning till skogen. Under 10 år var han ordförande i Skånes Skogs- och Betesvårdförening.

Inom skogsägarrörelsen har han varit engagerad i Skånes Skogsägare och SÖDRA med styrelseuppdrag på högsta nivå. I samband med fusionen mellan Skånes Skogsägare och SÖDRA drev Carl frågan om att det skulle finnas en lövskogsexpert inom SÖDRA.  Idag, drygt 25 år efter fusionen finns tjänsten kvar och innehas just nu  av Anders Ekstrand.

Efter avslutade styrelseuppdrag har Carl fortsatt att driva lövskogsfrågor och varit aktiv som motionsskrivare och debattör inom lövfrågor på bland annat SÖDRA:s stämmor.

Idag har Carl ett fortsatt engagemang som förtroendeman med koppling till skogen som  ledamot i 3 st vattenråd, han sitter också i en stiftelse med koppling till Ekfrämjandet. Hemma på Silvåkra fortsätter  Carl att ta del av det praktiska arbetet på fastigheten, hans huvuduppgift är att ta hand om nyplanteringarna.

Carl von Frisendorff är en värdig mottagare av Skogs- och Betesvårdsföreningens hederspris 2019

Pristagare Skånska Dagbladets hederspris 2019

tilldelas

Göran Garpinger, Tyringe

Göran fick tidigt ett stort skogsintresse från sina föräldrar, vilka också köpte en skogsfastighet med tillhörande inägomark utanför Perstorp. Göran är idag ägare till fastigheten och när han berättar om skötseln förstår man att han inte bara är en engagerad skogsman utan även värnar om det öppna landskapet.

Även yrkeskarriären inleddes med praktik i landskapets tjänst, där bland annat arbete på Göingeholms gård under en period på 60-talet, gav stora praktiska erfarenheter om skog, jordbruk och landskapets helhet. Därefter följde skoglig utbildning och i början av 70-talet fick han jobb på dåvarande Skogsvårdsstyrelsen.

När man hör Göran berätta om sitt dåvarande jobb märker man inte bara ett stort intresse, utan även en vilja om att lära sig mer. I samtalen märks tydligt att han har väl vårdat äldre kollegers kunskap och erfarenheter, samtidigt som han är väl påläst om de nya rönen och lyssnar på sina medmänniskor.

Alla de år som Göran arbetat inom skogsstyrelsen har det regelbundet förekommit olika former utav rådgivning, där ädellövsrådgivningen varit dominerande. Göran har uppenbart trivts i denna roll, samtidigt som den breda kunskap han förmedlat varit mycket uppskattad.

Det är också roligt att Göran fortfarande är väl ihågkommen, trots att det nu gått cirka tio år sedan pensioneringen. En uppenbar orsak till detta är markägare som säger att avkastningen från bokskogsskötseln har varit viktig för att utveckla mitt företag. Förklaringen är att när de lyckades att få upp en naturlig föryngring utav bok, så kan man avverka skärmträden som med sina dimensioner ger en god ekonomi.

Men de påtalar också att föryngringen har varit en 20-årig process och hade sin början med att Göran på 90-talet inhämtade kunskap från Trolle-Ljungby gods om aktiv bokskogsskötsel och förmedlade den i en modifierad form anpassad till lite svagare marker i norra Skånes privatskogsbruk. Därefter fick markägarna både möjlighet att följa med en buss till Trolle Ljungby och eller rådgivning på fastigheten.

Utvecklingen av metod för bokskogsföryngring i norra Skåne belyser Görans vilja att sätta sig in i den skogliga problematiken, men lika viktigt är även ambitionen att därefter lägga upp en plan och göra det arbete som behövs för att uppnå en verklig effekt med rådgivningen.

Göran Garpinger är en värdig mottagare av Skånska Dagbladets hederspris