Hederspriser 2005

Motiveringar till hederspriser 2005

Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings hederspris 2005

Fastighet: Romperöd 1:1

Maria och Ingemar Arvidsson
Romperöd Pl 3008
280 64 Glimåkra

Styrelsen för Skånes Skogs- och Betesvårdsförening har utsett ägarna till fastigheten Romperöd 1:1 i Glimåkra församling, Östra Göinge kommun, Ingemar och Maria Arvidsson, till mottagare av föreningens hederspris 2005.

Fastigheten Rumperöd 1:1 eller Romperöd 1:1, som den också kallas, är belägen cirka 3 km norr om Glimåkra. Skogsmarken utgör drygt 120 ha och resterande del på cirka 40 ha består av inägor.

Skogen har sedan lång tid tillbaka brukats enligt alternativa skötselmodeller. Maria Arvidssons far, Mats Svensson och farbror, Ingvar Svensson, har lagt grunden till det skonsamma och långsiktigt uthålliga brukandet av skogens resurser genom blädningsmetoder.

Makarna Arvidsson går i fädernas fotspår och tillämpar på ett förtjänstfullt sätt samma metoder i sitt brukande av fastigheten.

Romperödsberget med den tillhörande Ängavången är väldokumenterat i olika sammanhang som naturvårdsplaner utformade av diverse instanser.
Den kemiskt lättvittrade och kalkrika grönstensberggrunden ger förutsättning för en mycket artrik flora, fauna och fungi, vilket är fallet i detta område.

Ängavången är ett mosaikartat område bevuxet med blandat löv och ädellöv med spår efter ett tidigare lövängsbruk. Vissa delar utgör idag slutna lundmiljöer med för dessa biotoptyper karakteristisk artrikedom av kärlväxter, mossor, lavar, svampar etc. Hävden upprätthålles med mild plockhuggning, röjning och betesdrift. Återhamling av gamla träd sker fortlöpande.

Maria och Ingemar Arvidsson välkomnar generöst besökare till sin fastighet antingen det gäller vanliga naturnjutare eller grupper av yngre generationers skogsstudenter som får sitt intresse för studier av blädningsskog tillfredsställt.
Fastigheten utgör en förebild för hur man bedriver ett kalhyggesfritt skogsbruk sedan decennier tillbaka i tiden.

Carl von Friesendorff
Föreningens ordförande


Skånska Dagbladets hederspris 2005

Fastighet: Munkarp 10:1

Birgit Johansson
Åminne, Tjutaryd
331 91 Värnamo

Styrelsen för Skånes Skogs- och Betesvårdsförening har utsett ägaren till fastigheten Munkarp 10:1 i Munkarps socken, Höörs kommun, Birgit Johansson till mottagare av Skånska Dagbladets hederspris 2005.

Fastigheten är på totalt 66,9 ha varav skog 35,4 ha. Den öppna arealen, huvudsakligen betesmark är utarrenderad till en granne som där har nötkreatur.

Birgit har sedan hon ärvde fastigheten haft en konsekvent inriktning att ta vara på och utveckla fastighetens höga naturvärden. En grön skogsbruksplan över fastighetens skogsmark gjordes av skogsstyrelsen 1999 med inriktning mot naturvård. I det efterföljande arbetet med att följa planen har fastighetens höga naturvärden mer och mer kommit i fokus.

Fastighetens skogsmark består uteslutande av lövskog, huvudsakligen ädellövskog (ek, bok, avenbok, lönn) med insprängda fuktstråk av al och björk. Skogsmarken är gammal betad utmark som efter att betet försvann successivt vuxit igen med ek, avenbok och björk med insprängda äldre solitärer av ek och bok.

Under de senaste åren har fastighetens sju nyckelbiotoper skyddats med biotopskydd. Över den övriga skogsmarksarealen, med redan höga naturvärden och stor potential för framtiden, har tecknats ett naturvårdsavtal för att med naturvårdsinriktade skötselåtgärder utveckla dessa värden. I fastighetens södra del har en igenvuxen enefälad röjts upp på ett berömvärt sätt. Där går nu betande djur bland enar, aplar och hagmarksekar vilket gläder varje naturvårdare.

Den gröna skogsbruksplanen reviderades 2002 och kompletterades med de naturvårdsåtgärder som i konstruktiv dialog mellan skogsstyrelsen och Birgit lagts fast för framtiden.

Birgit är mycket natur- och kulturintresserad och mån om att fastigheten sköts på ett sätt som känns rätt och att naturvärdena säkras för framtiden. Att göra detta har varit självklart och naturligt för Birgit.

Carl von Friesendorff
Föreningens ordförande