Hederspriser 2009

Motiveringar till hederspriser 2009

Pristagare till Skånska Dagbladets Hederspris 2009

Kerstin och Carl-Axel Dahlgren, KC-Ranch/Vaselunds Gård
240 12 Torna Hällestad

Makarna Dahlgren driver KC-Ranch på det militära övningsfältet Revingehed i Lunds kommun med köttkor på bete året om. Arrenderad mark uppgår till ca 2.500 hektar öppen mark, varav 250 i permanent vall.

Makarna har som medhjälpare 2 heltidsanställda och en på deltid.Carl-Axel har erfarenhet från ranchdrift i såväl Kanada som Australien samt dessutom flerårig tjänst på LRF:s driftsbyrå.  År 1987 började han ta över en del av betesdriften på Revingehed för att efter hand och nu senast år 2002 all djurdrift på övningsfältet. Kerstin är utbildad veterinär och har 10 års erfarenhet som distriktsveterinär. Numera deltar hon på heltid i verksamheten med särskild inriktning på avelsprogram och marknadsföring.

Verksamheten har till främsta syfte att producera natur och miljö på fältet, dels så att detta hålls öppet och inte slyar igen, dels så att naturvärdena bevaras och utvecklas. Större delen av fältet är klassat som Natura 2000-område. Sammanlagt omkring 1500 kor går över hela fältet, även på genomfartsvägarna, som begränsas av färister. Under juli/augusti sker omkring 450 kalvningar.

Sedan år 2000 drivs verksamheten ekologiskt enl. Kravvillkoren. Korna går ute året om med stödutfordring med hö från egna marker under vintermånaderna. Det stora antalet djur medför att för miljötillstånd krävs en miljökonsekvensbeskrivning. En livscykelsanalys finns dessutom upprättad som visar mycket goda miljövärden. Sålunda är förbrukningen av olja endast ca 0,2 liter per kg rent kött. Slakt av livdjur sker vid närliggande slakteri, varefter det ekologiska köttet säljs som lokalproducerat.

Makarna Dahlgren är värdiga mottagare av Skånska Dagbladets Hederspris 2009.


Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings Hederspris 2009

Alvar Manfredsson, Ö. Järnvägsgatan 28, 280 23 Hästveda
——-
Alvar Manfredsson äger fastigheten Holma 2:1 belägen i Osby kommun. Fastigheten är totalt på 189 ha fördelat på 20 ha åker, 9 ha bete och 151 ha skog. Den ursprungliga fastigheten var mindre men arealen har utökats genom tillköp. Inriktningen på jordbruket har varit mjölkproduktion. Genom djurhållningen har betesmarkerna hållits i hävd och brukandet av åkermarken har varit en förutsättning för foderanskaffningen till djuren även nyodling har förekommit.
Det är via Alvars stora engagemang i sitt skogsbrukande som jag haft många kontakter med honom. Alvar är en person som har ett klart mål med det han gör, och därför görs alla åtgärder i syfte att uppnå ett bra resultat. Under sin aktiva tid har bortåt 5 km skogsbilväg av hög klass byggts. Alvar kan på sin fastighet visa upp ett spektrum på olika sätt att föryngra skog  både vad gäller trädslag och metod. För att nämna några exempel så har han lyckats med beståndsföryngring av gran, naturlig föryngring av björk, naturlig föryngring av tall kombinerad med sådd, lärk och som det även verkar föryngring av bok och ek. Flera av dessa föryngringar har hägnats till skydd mot viltet.
Alvar har alltid varit en flitig besökare på aktiviteter som anordnats inom skogsbruket. Ofta har dottern Eva varit med, då hon under lång tid tagit en aktiv del i skötseln av gården och numera även svärsonen Martin. Alvar är numera pensionär kan därför nu glädjas åt att Eva och Martin driver gården vidare.
Alvar Manfredsson är en värdig pristagare för Skånes Skogs- och Betesvårdsförening.