Hederspriser 2010

Pristagare till Skånska Dagbladets Hederspris 2010

Ulrika Stengard-Olsson, Söderåsens Forsgård 3470, Kvidinge
Söderåsens Forsgård på fastigheten Forsgård 1:7 ligger högt uppe på Söderåsen. Fastigheten omfattar cirka 20 ha, varav 10 ha utgörs av skogsmark och 9 ha av betesmark. På fastigheten finns också två nyckelbiotoper som fastighetsägaren vill skydda ytterligare genom att ingå ett naturvårdsavtal eller få nyckelbiotoperna skyddade genom ett biotopskydd.

Hela gården är omgiven av skog och ligger nära Skåneleden. Det finns gott om stigar och skogsvägar som slingrar sig genom bok- gran- och lövskog, löper längs vattenfall och ut på öppna fält med vacker utsikt.

På sommaren betas ängarna närmast gården av djuren och vid skogsbrynet ligger ”sjöarna” – fyra dammar med cirkulerande källvatten. I ett par av dammarna finns kräftor och regnbågslax.

Verksamheten, som har byggts upp och bedrivs på den egna fastigheten, är unik: sedan år 2000 erbjuds behandling i form av ridsjukgymnastik för funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna. Detta sker i lägerform. Särskilt har man inriktat sig på välutbildade hästar som är vana vid funktionshindrade ryttare. Ur Forsgårdens hemsida, www.soderasensforsgard.se, framgår bland annat att Hästen är en levande behandlingsbrits som kan föra dig ut i naturen dit ingen rullstol kan nå! Man har till och med skapat en ridstig som löper i den meandrande bäcken för att möjliggöra kontakten med vattnet och dess ljud när hästarna skrittar igenom det.

Gården erbjuder helpension och övernattningsmöjlighet för upp till 30 personer samt att kunna mötas för konferenser, seminarier eller liknande i väl utrustade allrum.
Fastighetsägaren Ulrika Stengard-Olsson, som är leg. sjukgymnast och ridsjukgymnast, värnar och månar på alla sett och vis om både fastighetens naturvärden och dess sociala värden och har som målsättning att:
På Söderåsens Forsgård vill jag erbjuda gästerna omtanke och personligt engagemang förenat med familjekänsla. Jag skräddarsyr arrangemangen efter gästernas önskemål. Min ambition och förhoppning är att gästerna ska få möjlighet att förena stillhet med aktiviteter, i en fantastisk miljö, och min vision är att det på Söderåsens Forsgård ska finnas någonting för alla.”

Alla aktiviteter äger rum på den egna fastigheten med anpassningar för att hästar och vagnar skall kunna ta sig fram på ett för verksamheten lämpligt sätt.

Ulrika Stengard-Olsson är en värdig mottagare av Skånska Dagbladets Hederspris 2010.


Skogs och Betesvårdsföreningens hederspris 2010.

Ulf Petersson, Olahus 2206, 281 44 Stoby
Ulf Petersson, lärare på Önnestadsgymnasiet, är den som ansvarar för driften på Olahus gård och har hand om eleverna när dessa har sin utbildning förlagd till gården.

Fastigheterna som ingår är Stoby 4:4 m fl (intill Hässleholms tätort) och omfattar totalt 175 hektar varav 100 ha skogsmark och 75 hektar inägomark. Ägare är Ola och Ored Olssons Stiftelse som donerat gården till Önnestadsgymnasiet inom Kristianstads kommun.

Gården drivs helt ekologiskt och har en egen köttdjursbesättning. Målet med skogen är att förena en god produktion med höga miljömål och sociala värden. Ett led i detta har varit att öka lövandelen både genom att självföryngra björk och plantera ädellöv.

Olahus gård ger ett bra första intryck med prydliga byggnader och ett bra vägnät. Åker man runt på fastigheten konstaterar man att åker, bete, stängsel och skog sköts med en hög ambitionsnivå och det är lätt för allmänheten att vistas i markerna.

Det är inte ovanligt att utomstående som känner till Olahus gård säger att de tycker det sköts väldigt bra. En samstämmig förklaring till detta är att Ulf Petersson är engagerad, lyhörd och arbetar effektivt samtidigt som han har långa arbetsveckor. Den arbetsglädje och ordning som Ulf visar är även viktig för eleverna som får ett gott föredöme för hur kulturarvet kan förvaltas.

Ulf Petersson är en värdig mottagare av Skogs- och Betesvårdsföreningens hederspris.