Hederspriser 2008

Pristagare av Skånes Skogs- och Betesvårdsföreningen Hederspris 2008.

Olle Ericsson, Nordmannavägen 104, 224 75 Lund

Olle Ericsson äger fastigheten Gravaröd 1:6, i Västra Torups socken, Hässleholms kommun tillsammans med frun Inger och deras två barn.

Olle har varit ägare/delägare av fastigheten sedan 1954 och på olika sätt tagit aktiv del i fastighetens skötsel sedan dess. Fadern köpte fastigheten 1938.

Fastigheten är på 67 ha, varav 52 ha är produktiv skogsmark, 10 ha åker/betesmark och cirka  2 ha dammar.
Skogens trädslag fördelar sig på 65 % barrskog, främst gran och lärk och 35 % lövskog mest bok.
Fastigheten är till stor del belägen på, kuperade, sandiga/grusiga marker.

När fastigheten köptes 1938 var skogen belagd med avverkningsförbud och bestod till största delen av skogligt dålig pionjärskog. Olles fader fick vid ett tillfälle efter andra världskriget rådet att kalavverka och plantera gran på hela stället. Fadern tyckte dock att mångfalden skulle bevaras, varför dagens befintliga lövskogar till stor del beror på denna och senare Olles viljeinriktning. På stora delar omfördes den befintliga skogen till gran och andra trädslag, men dessa områden är hela tiden avbrutna av lövskogsområden.

Olle Ericsson har aktivt skött de av fadern och honom själv anlagda skogarna genom ofta återkommande gallringar med små uttag varje gång (15-20 %) varje gång. Denna filosofi gäller alla trädslag och målet är att skapa träd med bra kronor. Föryngringsavverkningarna utförs och inleds i så god tid att skador på grund av dålig trädkondition minimeras.
Det är just detta aktiva – intresserade brukande av skogen och fastigheten, parat med stort intresse för marktillståndet, som utmärker Olle Ericsson,
Detta har t.ex. inneburit att hans bokskog till största delen saknar rödkärna på dessa magra bokskogsmarker. Olle har också ett ständigt intresse för att pröva nyheter – gå före.

Ett exempel på detta är: aktivt brukande av vattnet i ett 25-tal små dammar, olika idéer för att hålla åkrarna/betesmarkerna öppna för landskapets skull, provande av olika trädslag, kalkning i äldre bokskog kombinerat med markberedning med linderödsgrisar, dubbelplantering av gran och lärk för att undvika fejningsskador och nu senast askåterföring på 30 ha av skogsmarken.
Olle Ericsson är en mycket kunnig och duktig skogsägare/fastighetsägare som genom sitt brukande av fastigheten och sin entusiasm för god skötsel, parat med en ständig nyfikenhet på nyheter, och att pröva dem, är ett lysande exempel och inspirationskälla för andra fastighetsägare.

Olle är en mycket god representant för sin skogsägarkategori, utborna och väl värd att tilldelas Skånes Skogs- och Betesvårdsföreningens Hederspris.

Olle Ericsson är en värdig mottagare av Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings Hederspris 2008.


Pristagare av Skånska Dagbladets Hederspris 2008.

Sören Egeskov är ägare till fastigheten Roslätt 1:2, Svedala, vars marker utbreder sig längs Yddingesjön södra och östra strand. Marken är omväxlande ädellövskog, sumpskog och ekhagar. Området i sin helhet är av högsta naturvärde och hyser bland annat arten större grynsnäcka som här har en av sina få utbredningar i Sverige.

Sören tar ett mycket stort ansvar för dessa värdefulla marker i det annars hårt exploaterade Sydvästskåne. Sörens ambition att sköta sina marker på ett natur- och kulturvårdsmässigt riktigt sätt, utan att för den delen ge ett alltför stort avkall på produktionen, har fått uttryck på flera sätt; unga ekar har planterats i de gamla ekhagarna för att säkra successionen. Sören har tillsammans med Skogsstyrelsen tecknat naturvårdsavtal på övrig mark för att försäkra sig om att framtida skötsel blir utförd på ett naturvårdsmässigt korrekt sätt.

Sörens marker är mycket välbesökta av allmänheten. Särskilt välbesökt är det stora vilthägn som är beläget mellan gården och Svedala samhälle. Hägnet har gjorts mycket lättillgängligt för allmänheten och här njuter söndagsflanörer, dagisklasser och motionärer av djur och natur. Hjortarna i hägnet håller betestrycket på en lagom nivå samtidigt som de producerar upplevelser genom jakt samt kött till gården. I hägnet bedrivs även skogsbruk med bland annat ek av fin kvalité. Just hägnet är ett bevis på hur Sören på ett föredömligt sätt genom intresse och kunskap kombinerar olika mål till glädje och nytta för sig själv och andra.

Sören har vid flera tillfällen sagt att naturen är något man förvaltar åt kommande generationer, vilket jag anser genomsyrar all verksamhet som bedrivs på gårdens ägor.

Sören Egeskov är en värdig mottagare av Skånska Dagbladets Hederspris 2008.