Hederspriser 2018

Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings hederspris 2018

tilldelas

Svenne Hermodsson, Järseke

Svenne Hermodsson har tillsammans med sin  hustru Gerd ägt och brukat gården Ekeberg, Järseke 1:6 och 1:7 under snart  fem decennier. I början var bägge yrkesverksamma även utanför gården, Svenne som laboratoriechef på Mårten Perssons Valskvarn i Kristianstad och Gerd som språklärare. Ganska snart lämnade Svenne kemins bana för det egna förtaget medan Gerd fortsatte som lärare.

Efter det att generationsskifte är genomfört är nu bröderna Magnus och Peder nu ägare till fastigheterna, men Svenne och Gerd bor kvar i mangårdsbyggnaden.

Till gården hör 126 ha produktiv skogsmark samt 10 ha åker- och betesmarker med höga natur- och kulturhistoriska värden. I samband med övertagandet av gården på 60-talet var markernas öde beseglat då rekommendationerna från dåtidens myndigheter var att allt skulle planteras igen med gran! Nu blev det inte så utan åker och bete har tack vare Svenne och Gerd använts till permanent slåttervall med efterbete eller bara beten i en mindre dikoproduktion. Sedan 2011 är dessa marker utarrenderade och hävdas fortsatt med omsorg.

Delar av den produktiva skogsmarken om har stora miljövärden, med biotopskydd på 12,5 ha resp naturvårdsavtal och nyckelbiotoper med halverat virkesuttag på 20 ha.

Utåt är dock fastigheten mest känd för den sågverksamhet som Svenne byggt upp ända från början under namnet Järseke såg. Svenne började såga med en cirkelsåg 1974. Senare införskaffades såväl en horisontalbandsåg för grov stock  samt en vertikalbandsåg. Utrustningen är även kompletterat med ett dubbelt kantverk samt virkestork. Arbetsstyrkan i sågen har varierat mellan 1-3 personer över åren. Till dessa kommer även ett antal praktikanter både svenska och utländska.

Det mesta av sågtimret köps in men i gården egen skog kan vid behov tas stockar från såväl blandskog som ur rena granbestånd vilket är en stor fördel vid sågning av special- dimensioner/sortiment. Viss legosågning förekommer likaså. Alla trädslag sågas men på senare år huvudsakligen ek, gran och tall. I början var andelen legosågat relativt omfattande lika så toffelal samt även andra udda träslag, inte minst för avsättning till olika trätekniska skolor och mindre snickerier och på senare år specialdimensioner för reparation av äldre byggnader. Även mer udda sortiment som snedsågade bokslipers till Libyens Khadaffi!

Verksamheten har under alla år varit öppen för besökare och även varit värd för olika studiebesök från högskola, ofta med inriktning lövsågning.

Svenne med söner fortsätter oförtrutet med arbetet att vårda fastigheten bl a med föryngra bl a ek både med plantering och ollonsådd. Ytterligare någon mindre betesmark har åter kommit i hävd under senare år.

Svenne Hermodsson är en värdig  mottagare av Skogs- och Betesvårdsföreningens hederspris 2018.

Skånska Dagbladets hederspris 2018

tilldelas

Stefan Nilsson och My Rask, Tjörnarp

Stefan och My äger och brukar Åkarpsgården 211, 243 71  Tjörnarp, som de köpte den 3 juni 2009.

Arealerna fördelar sig på 15 ha skog, där 3 ha är bokskog, 4 ha gran och resterande areal är blandskog. Skogens skötsel planerar Stefan och My själva, men hyr in skogsentreprenör för avverkning och skotning.

Åkerarealen består av 10 ha som odlas respektive betas.

Betesmarken på 10 ha röjdes av förra ägarna med länsstyrelsens och skogsvårdsstyrelsens hjälp, och kompletterande gallring har utförts av Stefan och My. Avelsdjuren av svart och röd Angus passar att beta dessa lite magrare jordar och består av 12 vuxna djur, som hanteras av Quarterhästar, vilka är utbildade för att kunna hantera betesdjuren vid vägningar, utskiljning för seminering och lastning av enskilt djur. Quarterhästarna är vida överlägsna människan i denna hantering.

Stefan och My har fördjupat sina kunskaper om betesvård, bland annat genom en kurs i Falköping, där de fick lära sig att dämpa avdunstningen från jorden, genom att låta gräset återhämta sig mellan avbetningarna. Gräset är ganska högt då betesdjuren släpps dit, och de får bara beta en viss areal en viss tid för att vallen/betesmarken skall återhämta sig och få en tät grässvål som hindrar den från att torka ut även en torr sommar/betesperiod.

My utbildar sig nu till landskapsvetare vid Högskolan i Kristianstad. En bred utbildning om jordbrukets historia och kultur, om geologi, växtlighet, ekologi och planering av landskapet. Man ser på landskapet som helhet, till skillnad från en biolog eller arkeolog som har en mer specialiserad inriktning.

I augusti 2017 anordnade Stefan och My, tillsammans med LRF:s kommungrupp ”Öppen gård” med olika aktiviteter för alla åldrar uppdelat på olika ”stationer. Ett synnerligen uppskattat arrangemang där 400 personer kom.

Stefan och My är värdiga mottagare av Skånska Dagbladets hederspris.