Hederspriser 2013

Pristagare Skånes Skogs- och Betesvårdsföreningen hederspris 2013.

Namn: Susanna och Sten Gyllenstierna

Adress: Bjärsgård 1114, 264 91 Klippan.

Ägare till fastigheten Bjärsgård 3:29 i Klippans kommun.

Areal på innehavet enligt taxeringsuppgifter: Skogsmark: 1361 ha, åker 341 ha samt 368 ha betesmark.

Motivering:

Sten Gyllenstierna som är ägare till fastigheten Bjärsgård 3:29 i Klippans kommun har på ett föredömligt sätt förvaltat och bevarat både natur och kulturvärdena strax utanför Klippan. Fastigheten ligger nära Klippans centrum och skogsmarkerna brukas flitigt av allmänheten för promenader, joggning och svampplockning. Det öppna vackra landskapet med betande kor och stora gamla ekar syns från stora delar Klippan. Sten har de senaste 10 åren byggt ut stallarna och satsat stort på mjölkkor. Betesdriften gynnar även den biologiska mångfalden. Sten har haft öppet för allmänheten vid det så kallade kosläppet på våren när de glada kossorna får komma ut på grönbetet. Detta har många barn från trakten uppskattat.

Sten har också skyddat värdefulla ekhagmarker med månghundraåriga ekar för framtiden.

Stens engagemang för både djur och natur är väl värt att premiera.

Förslagsställare: Fredrik Broberg


Pristagare Skånska Dagbladets hederspris 2013.

Bengt Jönsson, Harphult 1:2 och 3:2, Hörby kommun.

Fastighetsarealen utgör 110,5 ha varav 53 ha utgörs av skog. Fastigheten omfattar jordbruk, djurhållning och skogsbruk.

Motivering:

Den egna verksamheten i skogen omfattar främst gallring, röjning och vedhuggning. I viss omfattning tas extern hjälp vid gallring och slutavverkning i gran.

Skogen är varierad och består av gran, bok, ek, al och björk. Skogen är varierad och består av bestånd med skilda trädslag i olika åldrar. Vi hittar röjningsbestånd av gran, äldre bok med nyligen initierad föryngring. Här finns också trädklädda betesmarker med höga värden. På fastigheten finns avsatt 3 biotopskydd med total areal 2,8 ha. Biotopskydden utgörs av alkärr med fina sockelbildningar Aktuella områden har rikligt med död ved och träd med håligheter som gynnar fågel- och insektsliv. Ett av kärren ingår i en betesmark där det på de torrare delarna finns enbuskar och stora vidkroniga bokar. Ett skogsbruk där virkesproduktion för eget bruk och försäljning finns samtidigt som naturvärden får ta plats och bevaras.

Förslagsställare: Elisabeth Arvidsson.

———————————————–

Susanna och Sten Gyllenstierna samt Bengt Jönsson är båda värdiga mottagare av Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings hederspris samt Skånska Dagbladets.

Carl von Friesendorff
Föreningens ordförande: