Årsredovisning 2008

Verksamhetsberättelse 2008: Verksamhetsberättelse 2008 PDF

Ordinarie Årsmöte/vårmöte 2008

Den 20 maj höll föreningen ordinarie föreningsstämma på Fulltofta Naturcentrum.
Cirka 40 personer hade slutit upp på stämman. I traditionell ordning började vi med fika.

Ordförande Carl von Friesendorff öppnade dagens förhandling och valdes likaledes att leda densamma.
Till justeringsmän valdes Eva Nilsson, Ekastiga, 243 93 Höör samt Sture Svantesson, Pl. 2240, 280 22 Vittsjö.


Val av ordförande och styrelseledamöter gjordes som följer:


Till ordförande för föreningen omvaldes

Carl von Friesendorff,
Silvåkragården, 240 14 Veberöd (omval).

Till ledamöter i styrelsen valdes : Fredrik Wachtmeister,
Möllarps Säteri, 260 23 Kågeröd (omval),

Lena Lannerheim,
Östentorp 4446, 242 94 Hörby (omval).


Övriga ledamöter i styrelsen är:
Eva Nilsson,
Ekastiga, 243 93 Höör,
Kjell Nyström,
Farhult 8272, 242 96 Hörby samt
Charlotta Kabo Stenberg, Skogsstyrelsen Region Öst (utsedd av Skogsstyrelsen) samt Sven Fajersson, Hushållningssällskapet (utsedd av Hushållningssällskapet).

Hederspriser utdelades.

Pristagare av Skånes Skogs- och Betesvårdsföreningen Hederspris 2008:

Olle Ericsson, Nordmannavägen 104, 224 75 Lund

Pristagare av Skånska Dagbladets Hederspris 2008:

Sören Egeskov, Roslätts gård, 233 92 Svedala

Läs motiveringarna här >>>

Årsmöte samt utdelning av hederspriser ingick som en del av dagens övriga program.

Skånes Skogs- och Betesvårdsförening arbetar som namnet visar såväl med skogs- som betesfrågor. Dagens tema var ”Skog, bete eller vete”.

Anita Persson, Råby Gård är ordförande för Sveriges Nötköttsproducenter. Hennes del i dagerns tema var ”Problem med lönsamheten på betesbaserad nötköttsproduktion!” Förutom samling med morgonfika fick vi guidning av Anita på Råby Gård.

Vi hade därefter förväntat oss en information från Länsstyrelsen med klarläggande om ”Vad gör staten för lönsamheten i betesdriften”.

Kl. 10.30 gick färden vidare mot Fulltofta Naturcentrum. Camilla Jönsson, Miljöavdelningen, Länsstyrelsen tog vid under temat ”Tänk om vi förlorar våra naturbetesmarker?”

Efter välsmakande lunch tog årsmötesförhandlingarna vid med utdelning av hederspriser på traditonsenligt sätt. Skogssällskapet sköter förvaltningen av Fulltofta åt Region Skåne. Stora delar av fastigheten har under senare år varit förmål för föryngring. En del betesmarker är föremål för uppodling med skogsplantor något som bl.a. diskuterades under eftermiddagen.

Skogs- och Betesvårdsföreningen framför ett varmt tack till berörda föredragshållare.


Höstmöte

Den 12 november höll föreningen möte på Frostavallen.
Temat för dagen var: Vattenförvaltning och Askskottsjuka.

Gösta Regnell, Länsstyrelsen inledde dagens tema med ”Vattenstatus och åtgärder” en beskrivning av läget i Skåne för våra vattendrag samt aktuella och kommande områden för vattenvård.

Mats Blomberg, Södra fortsatte under temat ”Skogens påverkan på vatten – hänsyn eller retriktioner?”. Mats kan konstatera att skogens roll som föroreningskälla är mycket begränsad. Däremot finns de ett naturligt flöde av näringsämnen från skogen.
Pia Barklund, SLU berättade om ”Askskottsjuka och några andra lövträdsproblem i Skåne”. Askskottsjukan kom till Sverige i nuvarande form för cirka 10 år sedan. Situationen i dag är oroveckande, med en mängd bestånd där Askarna är mer eller mindre döda. Möjligheterna att begränsa eller förhindra askskottsjukans utbredning bedöms som små. Även på Al finns sjukdomssymtom främst i anslutning till våra åar. Risken för alen bedöms inte vara så allarmerande som för asken.

Charlotta Kabo Stenberg, Skogsstyrelsen, distriktschef i Skåne Sydvästra distrikt, berättade om”Alternativ skog i stället för Ask”. Asken växer företrädesvis på fuktiga marker. Marker som ofta även passar Al. Eftersom Asken är ett ädelt lövträd finns det restriktioner som innebär att området i första hand skall föryngras med ett alternativt ädellövträd om så är möjligt. Om detta inte är möjligt så kan alternativ som Al, eventuellt Sykomorlönn komma ifråga. Varje objekt skall ses enskilt och någon generell bedömning kan inte bli aktuell.
Efter en intressant förmiddag var det så lunch.

På eftermiddagen exkurerade vi hos Jan Ragnarsson i Norra Rörum. Målet för eftermiddagen var studier av askbestånd. Den sena tidpunkten på året gjorde förstås att några blad inte fanns kvar på träden. Detta gjorde inte ämnet mindre intressant. Pia visade hur man kunde utröna om en Ask var smittad. Det fanns tydliga tecken på tillbakabildning av askkronorna. Markens förutsättningar för alternativa trädslag varierade varför någon generell modell knappast var lösningen.

Skånes Skogs- och Betesvårdsförening framför ett stort tack till berörda föredraghållare


Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft 3 möten. Den 16 januari på Skogsstyrelsens Distriktskontor i Höör. Den 20 maj på Axona kursgård i Hörby, styrelsemöte och konstituerande möte samt den 20 augusti på Hushållningssällskapets fastighet i Borgeby. Antalet medlemmar har under året varit 184 betalande.

 

Styrelsen för Skånes Skogs- och Betesvårdsförening
2009-01-08