Hederspriser 2011

Pristagare till Skånska Dagbladets Hederspris 2011

Skogsägare: Goldy Ramklint
Fastighet: Funderset 3:3, Hörby kommun.

Fastigheten omfattar totalt 35 ha, varav 19 ha skog, 4 ha betesmark, 8 ha åkermark och 2 ha impediment.

Skogsdelen av fastigheten består huvudsakligen av ädellövskog med bok och inslag av ek samt relativt rikligt med avenbok. Goldy arbetar aktivt med att gynna eken och frihugga äldre grova ekar samt att ljushugga för att få upp nya ekar. Tidigare planterades gran in i luckor i ädellövskogsbestånden. Under senare år har denna gran avverkats för att ge möjlighet till föryngring av ek i stället.

Bok finns i olika åldersklasser såsom, gammal bok i skärmställning som håller på att självföryngras, bok i gallringsfas samt yngre bestånd i olika röjningsfaser.
Betesmarken på fastigheten har en rik flora såsom jungfrulin, kattfot, slåttergubbe, och svinrot. Betesmarken är varierad med torrare backar med hedvegetation och ek. Ek där virkeskvalitet är en del av målet. Fuktigare ängsmarker med blandskogsbryn av bl.a. bok, avenbok, bärande och blommande träd och buskar. Denna del utgör ett fint bryn med stor variation med växter såsom; hassel, hagtorn, hägg, slån, rönn, och vildapel, vilket gynnar många arter (insekter,fåglar m.fl.) och naturvärden.

Goldy tillsammans med sin man Lars har alltid varit flitigare besökare på skogsdagar, skogskvällar och kurser av skilda slag. Goldy är också medlem i det kvinnliga nätverket Spillkråkan samt i Skånes Skogs- och Betesvårdsförening.        


Skogs och Betesvårdsföreningens hederspris 2011.

Lantbrukare: Ulf Vingren.
Fastighet: Vasabygget 1:17 med flera i Perstorps kommun.

Ulf har på ett föredömligt sätt vårdat och hållit betesmarkerna öppna i ett område som till stor del är bevuxet med barrskog. Detta område utgör den norra delen av Perstorps kommun och gränstrakterna i Hässleholms kommun.

Fastigheten består av 148 ha varav 55 ha är skogsmark. Ulf arrenderar betesmark till sina kor på många platser i området och håller på så sätt landskapet öppet. Ulf har ägt fastigheten sedan 1974 och är en aktiv och intresserad markägare och entreprenör. Han är även aktiv i LRF.

Ulf är mycket intresserad av naturvård och har bland annat en hasseldunge i betesmarken som är mycket gammal, med lång kontinuitet. De gamla odlingsrösena vittnar om att betesmarkerna har varit brukade under lång tid. Hassellunden är i dag registrerad nyckelbiotop. På platsen finns två grunder från ett gammalt torp som revs på 1800-talet. Det går rykten om att Perstorps senaste varg blev skjuten där.
När Ulf växte upp på gården så pratades det om att tomtarna höll till här. Vem vet?