Hederspriser 2004

Motiveringar till hederspriser 2004

Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings hederspris 2004

Styrelsen för Skånes Skogs- och Betesvårdsförening har utsett ägarna till fastigheten Bosarp 1:16, Sten och Inga Jönsson som mottagare av föreningens hederspris 2004 för goda insatser på den gemensamt ägda och brukade fastigheten Bosarp 1:16, strax norr om Glimåkra samhälle i Östra Göinge kommun.

Fastighetens totala areal är 82 ha varav drygt 50 ha utgörs av skog. ¼ av fastigheten består av inägor: åkrar, ängar och naturbeten.

Olikåldriga, flerskiktade lövrika barrskogar med tydliga spår efter en svunnen skogsbetesepok, genomflutna av naturliga bäckar med kvillbildningar bidrar till de höga naturvärdena i flera nyckelbiotoper inom fastigheten. Med varsam hand sköts dessa bestånd genom plockhuggning. Genom Stens och Ingas stora och genuina intresse för natur och kultur finns det jämsides med produktionen utrymme för bevarande av forsärlans livsmiljö utefter bäckarna likaväl som knärotens växtplats i barrskogen på de lite torrare backarna norr om gården.

Inägorna rymmer både äldre slåtterängar och naturbetesmarker, vilka hävdas enligt gammal modell med slåtterbalk, lie och betesdjur. Frånvaron av handelsgödsel har även bidragit till att bevara en mycket speciell flora och fauna.

Carl von Friesendorff
Föreningens ordförande

Skånska Dagbladets hederspris 2004

Styrelsen för Skånes skogs-och betesvårdsförening har utsett Stig-Lennart Sjöberg, Lund, till mottagare av Skånska dagbladets hederspris 2004. Stig-Lennart är byrådirektör och arbetar som naturvårdshandläggare vid Miljöenheten, Naturresursfunktionen vid Länsstyrelsen i Skåne län.

Han arbetar idag huvudsakligen med tillsyn och hantering av skyddade områden och områden med höga naturvärden som distriktsansvarig i Mellanskåne. Stig-Lennart är från början folkskollärare, född och uppvuxen i Karlskrona skärgård. Tidigt läste han vidare i ämnena historia och miljövård vid Lunds Universitet och började på Länsstyrelsen i dåvarande Malmöhus län 1972.

Fram till 1996 arbetade han huvudsakligen med landskapsvård såväl i skyddade områden som utanför. Han arbetade under denna tid fram ett otal betesavtal, NOLA, i samarbete med markägare och andra organisationer. Kontakterna med Skogsstyrelsen var också täta då SVS med beredskapslag hade omfattande skötseluppdrag inom f.d. Malmöhus län. Stig-Lennart har därefter arbetat med miljöstöden i det skånska lantbruket, inte minst med rådgivning och utbildning till markägarna ute i fält. Mången skånsk lantbrukare har deltagit i dessa mycket uppskattade kurser. Han har även under en tid varit engagerad i kursverksamhet för Landskapstekniker vid Kristianstad Högskola.

Stig-Lennarts stora intresse är historien i landskapet, att kunna koppla dagens landskap och skötselbehov till det historiska med hjälp av gamla kartor och skrifter. Hans smittande entusiasm och omfattande kunskap om landskapet, dess historia och om allmänna miljöfrågor har gjort honom till en mycket uppskattad och omtyckt kunskapsförmedlare i alla kretsar, såväl inomhus som ute i terrängen där han verkar trivas allra bäst. Stig-Lennart har också ett stort intresse för tidigare använda hävdformer inom det skånska lantbruket och drar sig inte för att själv testa metod och resultat.

Carl von Friesendorff
Föreningens ordförande