Årsredovisning 2004

2004

Ordinarie Årsmöte/Vårmöte 2004

Den 1 juni höll föreningen ordinarie årsmöte. Plats: Ekerödsrasten vid väg E22 norr om Hörby.
Närvarande var 47 medlemmar.
Till ordförande för föreningen omvaldes Carl von Friesendorff, Veberöd.
Till ledamöter i styrelsen valdes Fredrik Wachtmeister, Kågeröd (omval),
Lena Lannerheim, Hörby (nyval)
Eva Nilsson, Höör (fyllnadsval 1 år).
Övriga ledamöter i styrelsen är: Kjell Nyström, Hörby,
Jan Linder, Skogsstyrelsen Södra Götaland (utsedd av Skogsstyrelsen)
Börje Emilsson, Hushållningssällskapet (utsedd av Hushållningssällskapet).

Hederspriser utdelades.

Pristagare Skånska dagbladets hederspris 2004
Stig-Lennart Sjöberg, LUND

Pristagare Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings hederspris 2004
Sten och Inga Jönsson, GLIMÅKRA

Läs motiveringarna här>>

Efter årsmötet och utdelning av hederspriser vidtog vårmötets övriga program 2004.

Tema för dagen var Effektiv hänsyn och effektiv produktion i certifierad skog.
För att belysa denna fråga och klargöra skillnader i certifieringssystem var särskilt inbjudna från Sydved, Jönköping Stefan Bucht som informerade om FSC certifieringssystem samt från Södra i Växjö, Mats Sandgren som klargjorde vad PEFC certifieringssystem står för.

Före lunch fick vi en information om bröderna Risbergs verksamhet med köttdjur i kombination med Ekerödsrasten.

Efter lunch vidtog exkursion på Hushållningssällskapets fastighet Sjörup, vid Bosarpssjön, under ledning av Börje Emilsson och med hjälp av Ceno Wendel från Södra och Sune Tagesson från Skogsstyrelsen. Eftermiddagen syftade till att klargöra den praktiska tillämpningen av förmiddagens föredrag.


Höstmöte 2004

Torsdagen den 4 november höll föreningen höstmöte. Plats: Dalby Gästis, Dalby.
Mötet började med traditionell fika. Närvarande var cirka 50 medlemmar.

Dagens tema var Lärk i Skåne. För att förtydliga dagens frågeställning hade inbjudits Jesper Sörensen, förvaltare på Björnstorp, för att prata kring Skogsbruk på Björnstorp, Per-Magnus Ekö, SLU, Alnarp för att utveckla dagens Forskning på Lärk samt Jens Bjerregaard f.d. förvaltare på Björnstorp för att prata om Lärk på Björnstorp.
För att förtydliga Förädling av lärkvirke och efterfrågan hade inbjudits Göran Granefelt, Möckelngruppen AB.
Eftersom Nya regelverk är aktuella beträffande betesmarker hade Lars Hellström, Hushållningssällskapet inbjudits för att förtydliga denna fråga.

Efter lunch vidtog exkursion på Björnstorps gods under ledning av Jens Bjerregaard. Exkursionen hade som huvudsyfte att ta upp Lärkföryngringar i olika åldrar på Björnstorp samt att konkretisera dessa frågor med hänsyn till förmiddagens diskussioner men berörde även odling av pyntegrönt, skötsel av ädellövskog anlagd med statsbidrag mm.

Styrelsemöten

Styrelsen har under år 2004 haft 3 möten. Den 13 januari på Skogsstyrelsens distriktskontor i Höör, den 1 juni på Dalby Gästis i Dalby, styrelsemöte och konstituerande möte samt den 5 augusti på Skogsstyrelsens distriktskontor i Höör. Antalet medlemmar har under året varit 148, en minskning med 30.

 

Föreningens styrelse 2004 Vald till Årsstämman
Ordförande Carl von Friesendorff, Veberöd 2004-2005
Vice ordf. Fredrik Wachtmeister, Kågeröd 2004-2006
Lena Lannerheim, Hörby 2004-2006
Kjell Nyström, Hörby 2003-2005
Eva Nilsson, Höör 2004-2005
Jan Linder, Skogsstyrelsen Södra Götaland, utsedd av Skogsstyrelsen.
Börje Emilsson, Hushållningssällskapet, Kristianstad, utsedd av Hushållningssällskapet.
Revisorer
Bo Johansson, Höör 2004-2005
Erik Persson, Hushållningssällskapet, Borgeby (utsedd av Hushållningssällskapet.) 2004-2005
Suppleanter
Hans Nilsson, Kristianstad 2004-2005
Ann-Britt Karlsson, Hushållningssällskapet, Borgeby, (utsedd av Hushållningssällskapet) 2004-2005
Föreningens sekreterare
Roland Olsson, Skogsstyrelsen Södra Götaland, Höör
 
Föreningens kassaförvaltare samt förare av medlemsregister
Hushållningssällskapet, Börje Emilsson, Kristianstad
Valberedning
Ulf Lundqvist, Ekeby 2004-2005
Glenn Oredsson, Hässleholm 2004-2005
Hedersledamöter
F.d. ordförande Friherre Bengt Bennet, Helsingborg
F.d. ordförande och länsråd Lennart Linder-Aronson, Malmö