Hederspriser 2024

Länsförsäkringar Skåne och Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad gemensamma hederspris 2024

tilldelas

Lars-Erik Levin, Lönsboda

Genom exkursioner och dokumentation delar Lars-Erik Levin frikostigt med sig av sina erfarenheter av hyggesfritt skogsbruk. Erfarenheter som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Genom en noggrann dokumentation av åtgärder och uttag har han också kunnat visa att produktionen ligger i samma nivå som trakthyggesbruket. Men som han uttrycker saken: ”Hyggesfritt får inte skötas med vänsterhanden utan med stor kunskap om träden i beståndet, vilket innebär att träd tas ut vid den bästa lönsamheten.” Han har visat att med en sådan noggrann skötsel blir lönsamheten till och med högre än med de konventionella brukningsmetoderna.

Motståndet från skogsindustrin mot hyggesfritt har varit massivt med argument om låg lönsamhet, skogsskador med mera. Men Lars-Erik har fortsatt sin skötsel enligt sina erfarenheter och tankar. Han framhåller också de hyggesfria metodernas betydelse för naturvården och tycker sig dessutom märka en minskad risk för barkborreangrepp i de blädade bestånden.

Men Lars-Erik varnar också för ytterligheter åt andra hållet, dvs att allt skogsbruk snabbt skulle ställas om till hyggesfria metoder. Själv sköter han ca 30% av arealen hyggesfritt och resten med trakthyggesbruk. Så även med sitt balanserade synsätt, att plädera för variation och blandade brukningssätt är Lars-Erik ett föredöme i vår polariserade skogsdebatt.

På många sätt är han därmed en värdig mottagare Länsförsäkringar Skåne & Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad gemensamma hederspris för 2024.

Skånes Skogs- och betesvårdsförenings hederspris 2024

tilldelas

Pål Börjesson, Algutstorp Röke

Pål Börjesson är väl förankrad i det svenska skogsbruket. Tillsammans med familjen driver han släktgården i Algutstorp på 175 ha varav 125 ha produktiv skogsmark. Efter att ha brukat gården tillsammans med sin far några år så arrenderades jordbruket ut och Pål bestämde sig för att utbilda sig till agronom vid SLU i Uppsala. Där ledde intresset för hållbarhet och för de skogliga frågorna bl. a. till hans examensarbete kring askåterföring till skogsmark. Efter avslutad agronomutbildningen examen 1991 arbetade han bland annat två år som kommunekolog vid Söderåsen.

1993 började Pål som doktorand på Institutionen för Miljö- och Energisystem i Lund där han sedan disputerade 1998.

Idag är Pål Börjesson professor (2011) i miljö- och energisystem på LTH (Lunds Tekniska Högskola) vid Lunds Universitet. Där kretsar hans verksamhetsområde kring att undersöka hur vi kan producera och använda biobränsle och biodrivmedel på bästa sätt med största klimat- och miljönytta. Inte minst lösningar kopplade till frågan om hur skogsråvaran kan utnyttjas på ett allt bättre sätt.

Pål Börjesson ingår sedan 2017 i Södras styrelse där han även varit medlem sedan 1991

Pål Börjesson är väl förankrad i svenskt skogsbruk, såväl i teori som praktik. Han bidrager strakt i sin yrkesroll och i sitt förtroendeuppdrag till att utveckla svenskt skogsbruk för att möta dess framtida utmaningar kring hållbarhet såväl ekonomiskt som miljö- och klimatmässigt.

Pål Börjesson är en mycket värdig mottagare av Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings Hederspris för 2024.