Årsredovisning 2007

Verksamhetsberättelse 2007: Verksamhetsberättelse 2007 PDF

Ordinarie årsmöte/vårmöte 2007

Verksamhetsberättelsen:

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Skånes Skogs- och Betesvårdsförening, torsdagen den 31 maj 2007, på Wanås Gods.

§ 1 Stämman öppnades av föreningens ordförande Carl von Friesendorff som också valdes att leda dagens förhandlingar. Ordförande hälsade välkommen, särskilt dagens värd C.G. Wachtmeister, pristagare, föredragshållare samt ny ledamot i styrelsen Charlotta Kabo Stenberg.

§ 2 Kallelse till stämman hade skett i behörig ordning, genom personlig kallelse till medlemmar och annons i tidningen Skånskt Lantbruk.

§ 3 Till att justera dagens protokoll valdes Hans Ivar Svensson, Kyrkbyn 208, 240 40 Tjörnarp samt Wilhelm Sonesson, Fagerås Gård, 241 95 Billinge.

§ 4 Beslöts att justering av röstlängd skulle anstå.

§ 5 Styrelsens förvaltningsberättelse genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Revisorernas berättelse genomgicks, godkändes samt lades till handlingarna.

§ 7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 8 Beslöts att årets överskott skall överföras till ny räkning.

§ 9 Fastställdes förliggande balans- och resultaträkning.

§ 10 Beslöts att avgiften för 2008 skall vara oförändrad 150 kronor per medlem och år.

§ 11 Ordförande redogjorde för styrelsens arbetsplan vilken godkändes.

§ 12 Beslöts att arvoden till styrelseledamöter och revisorer ej betalas ut. Styrelseledamot eller revisor som privat, ej i tjänst, utnyttjar egen bil har rätt att få ersättning motsvarande avdragsnorm i deklarationen.

§ 13 Till ordförande för föreningen valdes Carl von Friesendorff, Silvåkragården, 240 14 Veberöd (omval).

§ 14 Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes:
Eva Nilsson, Ekastiga, 243 93 Höör. (omval)
Kjell Nyström, Farhult 8272, 242 96 Hörby. (omval)
Övriga ledamöter i styrelsen är:
Fredrik Wachtmeister, Möllarps Säteri, 260 23 Kågeröd
Lena Lannerheim, Östentorp 4446, 242 94 Hörby
Charlotta Kabo Stenberg, Skogsstyrelsen, Höör (vald av Skogsstyrelsen)
Sven Fajersson, Hushållningssällskapet, Kristianstad (vald av Hushållningssällskapet).

§ 15 Till ordinarie revisorer valdes:
Bo Johansson, Backavägen 3, 243 34 Höör (omval)
Erik Persson, Herröd, 242 92 Hörby (vald av Hushållningssällskapet).

Till revisorssuppleanter valdes:
Hans Nilsson, Skepparslövs Nygård, 291 92 Kristianstad (omval).
Ann-Britt Karlsson, Hushållningssällskapet, Borgeby, 237 91 Bjärred (vald av Hushållningssällskapet).

§ 16 Till ledamöter i valberedningen valdes:
Ulf Lundqvist, Rörmästaregatan 11, 260 51 Ekeby, (sammankallande), (omval).
Glenn Oredsson, Skea Gård 4145, 281 91 Hässleholm (omval)

§ 17 Utdelades till förfogande stående hederspriser enligt följande: Lantbrukare Martin Olsson, Tofta 1, 243 95 Höör samt Skogsarbetare Leif Liljekvist, Pålstorpsvägen 19, 260 23 Kågeröd. (Se bifogad motivering).

§ 18 Stämman beslöt att företräda styrelsens förslag till ändring av stadgarna från Skogsvårdsstyrelsen till Skogsstyrelsen.

§ 19 Stämman beslöt enhälligt att utse f.d. länsjägmästare Sven Eriksson till hedersledamot i föreningen.

§ 20 Ordförande tackade de närvarande cirka 50 medlemmarna och avslutade dagens stämma.

§ 21 Efter stämman vidtog föredrag:
Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen berättade mycket initierat under rubriken”Skadegörare i skogen” om Granbarkborrar och andra skadegörare samt deras bekämpning.
Dagens värd, C.G. Wachtmeister berättade om cetrifiering, kravodling, betesmarker och skogsbruk i stormen Gudruns spår på Wanås Gods.
Efter lunch vidtog exkursion på Wanås marker, en exkursion som handlade om omläggning av skogsmark till bete, ädellövskog, markers lämplighet för olika grödor, skogsbruk, konstutställningar mm.
Föreningen framför ett varmt tack till C.G. Wachtmeister för det fina omhändertagande, inspirerande och trevliga samvaro vi blev delaktiga i på Wanås.