Årsredovisning 2005

Ordinarie Årsmöte/Vårmöte 2005

Den 2 juni höll föreningen ordinarie föreningsstämma.

Plats: P7 i Revinge.


Cirka 50 personer hade slutit upp till stämman.

I traditionell ordning började vi med fika.


Ordförande Carl von Friesendorff öppnade dagens förhandling och valdes likaledes att leda densamma. Till justeringsmän valdes Peder Treschow, Kristianstad samt Olle Oredsson Hässleholm.


Val av ordförande och styrelseledamöter gjordes som följer:
Till ordförande för föreningen omvaldes Carl von Friesendorff, Silvåkragården (omval).
Till ledamöter i styrelsen valdes Kjell Nyström, Hörby (omval)
Eva Nilsson, Höör (omval).


Övriga ledamöter i styrelsen är: Fredrik Wachtmeister, Kågeröd,
Lena Lannerheim, Hörby,
Jan Linder, Skogsstyrelsen Region Öst (utsedd av Skogsstyrelsen)
Sven Fajersson, Hushållningssällskapet (utsedd av Hushållningssällskapet).

_________________________________________________

Hederspriser utdelades.

Skånska Dagbladets hederspris 2005
Birgit Johansson, VÄRNAMO (för fastighet i Munkarp)

Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings hederspris 2005
Maria och Ingemar Arvidsson, GLIMÅKRA

Läs motiveringarna här >>

Efter årsmötet och utdelning av hederspriser vidtog dagens övriga program 2005.

Skånes Skogs- och Betesvårdsförening arbetar som namnet visar såväl med skogs- som betesfrågor.


Tema för vårmötet var Nya villkor för betesdrift.
Inom ramen för detta mycket aktuella tema hade föreningen bett Agronom Lars Hellström, Hushållningssällskapet, att förklara de nya regler som gäller för jordbruksstödet.
Lantbruksdirektör Bengt-Olof Svensson, Länsstyelsen, medverkade för att närmare utreda vad Nytt program för utveckling av landsbygden i Skåne innebär.


Agronom Anna Kristoffersson, Veberöd, utvecklade frågeställningar kring ordinär betesdrift. Eftersom den vidtalade Paul-Eric Jönsson, Lunds kommun var sjuk, fortsatte Anna Kristoffersson även med frågor om naturbetesmarker.

Vi blev serverade en utmärkt lunch på P7. Efter detta var det enbart positivt att få röra sig.

Eftermiddagen började med studier av storskalig betesdrift på Revingehed; ett mycket aktuellt ämne, under ledning av Carl-Axel Dahlgren.
Därefter fortsatte vi med studier av ordinär betesdrift och bete på naturbetesmarker under ledning av Anna Kristoffersson. Anna är själv verksam inom området med betesdrift. Annas pappa Gunnar Kristoffersson fick Skogs- och Betesvårdsföreningens pris 1988.

Höstmöte

Torsdagen den 10 november höll föreningen höstmöte på Naturbruksgymnasiet i Osby. Mötet var extra välbesökt eftersom en av klasserna från Naturbruksgymnasiet i Skurup förlagt sin undervisning till detta möte. Cirka 70 personer bevistade mötet.


Tema för dagen var Efter stormen Gudrun?, ett ämne som engagerar i dessa dagar. För att utveckla ämnet hade föreningen som vanligt bjudit in en namnkunnig panel.
Docent Kristina Blennow, SLU, Alnarp pratade kring Stormskador i skogsbruket. Hennes föredrag handlade bl.a. om stormens påverkan i landskapet och planering inför framtida stormar.


Docent Erik Agestam, SLU, Alnarp utvecklade ämnet ytterligare genom att berätta om Vad gör vi med de stormskadade bestånden? Många bestånd står i någon mån kvar efter stormen. Det kan dock vara svårt att bedöma om beståndsresterna skall tas ner och ett nytt bestånd skall anläggas eller om kvarvarande bestånd skall få fortleva. Ett stöd för dessa tankar fick vi av Erik.


Professor Urban Nilsson, SLU, Alnarp utvecklade ämnet vidare genom att uttrycka tankar kring Är blandskog ett säkert alternativ?
Rektor Lars-Åke Ljungdahl presenterade verksamheten på Naturbruksgymnasiet i Osby.
Lunch serverades på Naturbruksgymnasiet.


Efter lunch åkte flertalet till Romperöd, en fastighet ägd av Ingemar Arvidsson. Exkursionen genomfördes under Jägmästare Ingvar Svenssons engagerade ledning. Under eftermiddagen diskuterades alternativa modeller för att minska stormens påverkan på skogen i form av trakthyggesbruk alternativt blädningsskogsbruk. Även frågor med hänsyn till skogens framtida kvalité diskuterades.

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft 4 möten. Den 13 januari på skogsstyrelsens distriktskontor i Höör. Den 2 juni på P7, i Revinge styrelsemöte och konstituerande möte. Den 18 augusti på Silvåkragården hos Carl von Friesendorff samt den 10 november på Naturbruksgymnasiet i Osby. Antalet medlemmar har under året varit 209 betalande samt 89 icke betalande. Ökningen av antalet betalande medlemmar är 61 st.

 

Föreningens styrelse Vald till Årsstämman
Ordförande Carl von Friesendorff, Silvåkragården
Tfn. 046-830 12
2005-2006
Vice ordf. Fredrik Wachtmeister, Möllarps Säteri, Kågeröd 2004-2006
Lena Lannerheim, Östentorp, Hörby 2004-2006
Kjell Nyström, Farhult, Hörby 2005-2007
Eva Nilsson, Ekastiga, Höör 2005-2007
Jan Linder, Skogsstyrelsen, Region Öst, Box 288, 593 24 Västervik, utsedd av Skogsstyrelsen. Tfn. 0490-675 02
Sven Fajersson, Hushållningssällskapet, Box 9084, 291 09 Kristianstad, utsedd av Hushållningssällskapet.
Tfn. 044-22 99 01
Revisorer
Bo Johansson, Höör 2005-2006
Erik Persson, Hushållningssällskapet, Borgeby, 237 91 Bjärred (utsedd av Hushållningssällskapet.) 2005-2006
Suppleanter
Hans Nilsson, Skepparslövs Gård, Kristianstad 2005-2006
Ann-Britt Karlsson, Hushållningssällskapet, Borgeby, 237 91 Bjärred (utsedd av Hushållningssällskapet) 2005-2006
Föreningens sekreterare
Roland Olsson, Skogsstyrelsen, Box 6, 243 21 Höör
Besöksadress: Bangårdsgatan 6, Höör. Tfn. 0413-276 57.
Föreningens kassaförvaltare samt förare av medlemsregister
Hushållningssällskapet, Sven Fajersson, Box 9084, 291 09 Kristianstad. Tfn. 044-22 99 01
Besöksadress: Skepparslövsvägen 114, 291 92 Kristianstad.
Valberedning
Ulf Lundqvist, Ekeby 2005-2006
Glenn Oredsson, Skea Gård, Hässleholm 2005-2006

Hedersledamöter
F.d. ordförande Friherre Bengt Bennet, Helsingborg
F.d. ordförande och länsråd Lennart Linder-Aronson, Malmö