Stadgar

(Reviderad upplaga 2016-05-24. Antagna vid ordinarie föreningsstämma den 1 juni 2010.)

 

Verksamhetsområde

§ 1

Skånes Skogs- och Betesvårdsförening är en ideell förening som har hela Skåne som sitt verksamhetsområde. Dess styrelse skall ha sitt säte i anslutning till Hushållningssällskapets kontor i Borgeby.

Ändamål

§ 2

Föreningens verksamhet har till ändamål:

 • Att främja det ekonomiska utnyttjandet av skogs- och betesmarker genom att sprida praktisk och teoretisk upplysning om grunderna och medlen för en rationell skogs- och betesvård.
 • Att genom samarbete med Skogsstyrelsen och länets Hushållningssällskap arbeta för god skogsskötsel och betesvård.
 • Att bistå skogsägare med råd och upplysningar om skogsprodukternas utnyttjande.
 • Att i mån av ekonomiska tillgångar understödja god skogsvård och betesvård.
 • Att i övrigt främja medlemmarnas intressen såsom ägare av skogs- och betesmarker.

Medlemskap

§ 3

Till medlem av Föreningen kan antas varje person, företag eller institution, som anmäler sitt inträde i Föreningen och erlägger stadgad avgift. Medlem erlägger årligen avgift som bestämmes av årsmötet.   

Styrelsen och dess åligganden

§ 4

 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av 7 – 9 ledamöter. Årsmötet väljer årligen ordförande. Hushållningssällskapet och Skogsstyrelsen må utse en ledamot vardera och övriga ledamöter väljs på två år av årsmötet. Av styrelsens ledamöter avgår ena året minst hälften, andra året återstoden.

§ 5

Styrelsen utser sekreterare, kassaförvaltare och vid behov övriga funktionärer. Därjämte kan styrelsen tillsätta ett arbetsutskott bestående av medlemmar inom eller utom styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 6

Föreningens styrelse har till uppgift:

 • Att leda Föreningens verksamhet samt att tillse att Föreningens i § 2 angivna ändamål i största möjliga utsträckning följs.
 • Att upprätta och föredraga förslag till arbetsplan vid Föreningens årsmöte.
 • Att handha och ansvara för Föreningens tillgångar och föra räkenskaper över dessa.
 • Att föra fullständig medlemsmatrikel.
 • Att i övrigt på allt sätt söka främja Föreningens verksamhet.

Revision

§ 7

Föreningens räkenskaper skall granskas av två för en tid av ett år valda revisorer. Länets Hushållningssällskap skall utse en revisor och den andre väljs av årsstämman. På samma sätt och för samma tid utses två revisorssuppleanter.
Räkenskaperna skall föras per kalenderår och föreligga avslutade senast den 31 mars, revisionen skall vara verkställd före april månads utgång.
Vid revisionen skall föreligga av styrelsen avgiven berättelse över Föreningens räkenskaper, i vilken ansvarsfrihet tillstyrkes eller avstyrkes.

Kallelse till föreningssammanträde

§ 8

Kallelse till föreningssammanträde skall utfärdas minst två veckor före sammanträdet. Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom genom annons eller på annat sätt. 

Föreningssammanträde

§ 9

Årsmöte hålls före juni månads utgång på dag och plats, som styrelsen äger bestämma. Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

 1. Val av ordförande att leda årsmötet
 2. Val av sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justeringsmän
 4. Justering av röstlängd
 5. Styrelsens förvaltningsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Beslut om användning av årets vinst eller täckande av möjligen uppkommen förlust
 9. Fastställande av balansräkning
 10. Beslut om avgift för nästkommande verksamhetsår
 11. Styrelsens förslag till arbetsplan
 12. Bestämmande av arvoden och resekostnadsersättning åt styrelsen och revisorerna
 13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 14. Val av ordförande för ett år
 15. Val av övriga ledamöter i styrelsen för två år
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter för ett år
 17. Utse en ledamot av valberedningen för tre år
 18. Styrelsens förslag och framställningar
 19. Fråga, som av medlem väckts genom skriftlig framställning till styrelsen minst 10 dagar före årsmötet.

Vid årsmötet bör styrelsen anordna minst ett föredrag i ämne, som berör Föreningens verksamhet.

Extra föreningssammanträde hålls när styrelsen så finner nödvändigt eller då minst 1/10 av Föreningens medlemsantal härom skriftligen anhåller hos styrelsen med angivande av ändamålet med sammanträdet.

Vid föreningssammanträde har varje medlem en röst.

Valberedningen

§ 10

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande. Varje år väljs en ledamot för en tid av tre år. Den ledamot som sitter tredje året är sammankallande.

Stadgeändringar, föreningens upplösning m.m.

§ 11

För stadgeändring krävs beslut med enkel majoritet på ett årsmöte. Förslaget måste vara utsänt eller på annat sätt gjorts tillgängligt för medlemmarna minst två veckor före årsmötet.

§ 12

För att upplösa Föreningen krävs antingen 3/4 majoritet på ett årsmöte, eller enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten. Förslaget måste vara utsänt eller på annat sätt gjorts tillgängligt för medlemmarna minst två veckor före årsmötet.

Upplöses Föreningen, skall sedan Föreningens alla skulder blivit betalda, återstående tillgångar överlämnas till Hushållningssällskapet i Skåne att användas för främjande av skogs- och betesvården inom Skåne.

§ 13

Om frågor uppkommer, som inte täcks av dessa stadgar, ska gällande lag om ideella föreningar tillämpas.