Årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse 2009: Verksamhetsberättelse 2009 PDF

Aktiviteter under året 2009-01-01 – 12-31

Den 28 maj höll föreningen ordinarie föreningsstämma på Tyringe Kurhotell.
Cirka 45 personer hade slutit upp på stämman. I traditionell ordning började vi med fika.

Ordförande Carl von Friesendorff öppnade dagens förhandling och valdes likaledes att leda densamma.

Till justeringsmän valdes Olle Ericsson, Gravaröd, 282 01 Tyringe samt Birgit Timner, Östra Nyrup 303, 243 91 Höör.

Val av ordförande och styrelseledamöter gjordes som följer:
Till ordförande för föreningen valdes Carl von Friesendorff, Silvåkragården, 240 14 Veberöd (omval).
Till ledamöter i styrelsen valdes : Eva Nilsson, Ekastiga, 243 93 Höör (omval), Kjell Nyström, Farhult 8272, 242 96 Hörby (omval).
Övriga ledamöter i styrelsen är: Fredrik Wachtmeister, Möllarps Säteri, 260 23 Kågeröd, Lena Lannerheim, Östentorp 4446, 242 94 Hörby, Skogsstyrelsen Region Öst, Vakant (utsedd av Skogsstyrelsen) samt Sven Fajersson, Hushållningssällskapet (utsedd av Hushållningssällskapet).

 

_________________________________________________

Hederspriser utdelades.

Pristagare av Skånska Dagbladets Hederspris 2009
Kerstin och Carl-Axel Dahlgren, KC-Ranch/Vaselunds Gård,
240 12 Torna Hällestad

Pristagare av Skånes Skogs- och Betesvårdsförening hederspris 2009.
Alvar Manfredsson, Ö. Järnvägsgatan 28, 280 23 Hästveda

Läs motiveringarna här >>>>

Årsmöte samt utdelning av hederspriser ingick som en del i dagens övriga program.

Skånes Skogs- och Betesvårdsförening arbetar som namnet visar såväl med skogs- som betesfrågor.

Dagens tema var ”Skogsgödsling”. Ett ämne som innefattar olika åldrar och olika metoder. Ungskogsgödsling är för närvarande mest aktuellt eftersom denna kan tillämpas i större delen av landet, medan skogsgödsling i senare skede inte är tillåtet i sydligaste delen av landet.
Johan Bergh, SLU forskar kring frågor om skogsgödsling. Hans tema var ”Forskning om skogsgödsling”. Beträffande ungskogsgödsling pågår arbete med miljöanalys, ett arbete där Johan B. svarar för den forskningsmässiga delen av arbetet.

Gunnar Thelin, Ekobalans AB har ett företag som arbetar med bl.a. jordanalys och praktisk tillämpning. Gunnar T. tema för dagen handlade om ”Jordanalys och skogsgödsling i praktiken”. Karin Hjerpe, Skogsstyrelsen. Karin H. arbetade bl.a. med frågor om gödsling. För dagen var det Karins roll att beskriva ”Skogsstyrelsens syn på kvävegödsling och näringskompensation”.

Efter välsmakande lunch vidtog exkursion på Gravaröd, en fastighet som ägs av Olle Ericsson. Olle berättade med stor entusiasm om sina större eller mindre försök. Skånes Skogs- och Betesvårdsföreningen framför ett varmt tack till berörda föredragshållare.

Höstmöte

Den 16 november höll föreningen möte på Frostavallen.
Dagens tema var: ”Lönsam bränsleproduktion i skogen”

Per Hermansson, Södra Skogsägarna arbetar bl.a. med skoglig energiråvara. Per har tidigare varit distriktschef för Södra i Hörby. Han hade som tema ”Marknaden för skogsbränsle”. En marknad på tydlig uppgång. Thomas Thörnqvist, Växjö Universitet pratade kring temat”Tillvaratagande av skogsbränsle” Skogsbränsle utgör i dag en efterfrågad råvara såväl till uppvärmning som till näringskälla. Pål Börjesson, Lunds Tekniska Högskola utvecklade temat ”Är skogsbränsle lönsamt för skogsägaren”? Per menade bl.a. att nettoersättningen till skogsägaren borde öka till det dubbla eller 50 kronor/MWh.

Efter en välsmakande lunch på Frostavallen åkte samtliga vidare till Ekastiga för eftermiddagens övningar. Här möttes vi av Eva, Gert, Annette och Jonas Nilsson. Eva och Gert var något av pionjärer i nyttjandet av flis till värme. För cirka 30 år sedan gjorde de sin första investering i en flispanna, en investering med god lönsamhet. Efter besöket hos Eva och Gert åkte vi samlat till Rindi, värmekraftverk i Höör. En anläggning som försörjer stora delar av Höör tätort med värme. Pannan är även här fliseldad.

Skånes Skogs- och Betesvårdsförening framförde ett varmt tack till föredragshållare och värdar för dagen.

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft 3 möten.
Den 8 januari på Skogsstyrelsens Distriktskontor i Höör.
Den 28 maj på Tyringe Kurhotell i Tyringe, styrelsemöte och konstituerande möte samt
den 28 augusti på Skogsstyrelsens Distriktskontor i Höör.
Antalet medlemmar har under året varit 177 betalande.

Hedersledamöter
F.d. ordförande och länsråd Lennart Linder-Aronson, Köpenhamnsvägen 95, 217 75 Malmö
F.d. länsjägmästare Sven Eriksson, Tegelvägen 20, 227 30 Lund
F.d. ordförande Friherre Bengt Bennet, (Avliden 2009)

Parentation
Årmötet 2010 inleddes med parention över fd. ordförande och hedersledamot i Skånes Skogs- och Betesvårdsförening, Friherre Bengt Bennet. Bengt Bennet blev ordförande i föreningen i mitten av 1970-talet och innehade denna funktion i cirka 15 år. Bengt Bennet avled i maj månad år 2009. Begravning ägde rum den 1 juni med samling på Fjärrestadtorp. Föreningen representerades av dess ordförande, Carl von Friesendorff.

 

Styrelsen för Skånes Skogs- och Betesvårdsförening
2010-06-01